تجهیزات آزمایشگاهی فیلم های پلیمری ، لفاف و بسته بندی

 تجهیزات آزمایشگاهی فیلم های پلیمری ، لفاف و بسته بندی

– تست کشش Tensile Tester

– تست ضریب اصطحکاک فیلم COF

– مقاومت به دوخت Heat Seal Test

– مقاومت به پارگی Tear Tester

– ضخامت سنج Thickness Tester

– ضربه سقوط آزاد Falling Weight

– ضربه پاندولی Pendulum Impact Tester

– مقاومت به کدورت و میزان شفافیت Haze Meter

– میزان عبور بخار آب Water Permeability Tester

– میزان عبور گاز از فیلم و لفاف  Gas permeability Tester

– و کلیه تجهیزات مربوط به این بخش

پاسخ

2 × 1 =